Orijinal Araştırma

Tip-1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuk ve Adölesan Olgularda Başvuru 25-hidroksivitamin D Düzeyleri ve Klinik, Laboratuvar, İzlem Verileri ile İlişkisi

10.4274/jarem.galenos.2021.3947

  • Gökçen Karamık
  • Aslıhan Araslı Yılmaz
  • Zehra Aycan
  • Şenay Savaş Erdeve
  • Semra Çetinkaya

Gönderim Tarihi: 12.11.2020 Kabul Tarihi: 02.03.2021 J Acad Res Med 2021;11(2):143-148

Amaç:

Çalışmamızda tip-1 diabetes mellituslu çocuk ve adölesan olgularımızın başvuru anındaki 25-hidroksivitamin D [25(OH)D] düzeyinin klinik, laboratuvar ve takip verileri ile ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler:

Çalışmaya, kliniğimizde 2009 ve 2015 yılları arasında tip-1 diabetes mellitus tanısı almış takip verileri mevcut hastalar dahil edildi. Başvuru, özgeçmiş/aile öyküsü ve klinik, laboratuvar ve takip verileri ile ilgili sonuçlar için hasta dosyalarını taradık. Ek olarak, tüm veriler 25(OH)D yeterlilik/yetersizlik/eksikliği için eşik değerler bağlamında değerlendirildi.

Bulgular:

Ortalama yaş 8,62±14,19 yıldı. Hastaların %53,9’unda tip-1 diabetes mellitus tanısı diyabetik ketoasidoz ile konmuştur. Tanı anında ortalama 25(OH)D düzeyi 18,90±11,07 ng/mL idi. D vitamini eksikliği olan grupta ketozis/diyabetik ketoasidozun rezolüsyonu ile subkütan insülin tedavisine kadar geçen ortalama süre anlamlı olarak daha uzundu (p=0,020). Orta ve şiddetli diyabetik ketoasidoz tanısı alan hastalarda ortalama 25(OH)D düzeyleri daha düşüktü (p=0,020). Ek olarak, taburcu edilirken ortalama 25(OH)D düzeyi 10-20 ng/mL olan hastalarda insülin dozları anlamlı olarak daha düşüktü (p=0,039). Takip döneminde D vitamini grupları ile HbA1c ve insülin dozları arasında anlamlı bir ilişki yoktu.

Sonuç:

Bu araştırma klinik, laboratuvar ve takip verilerinin yanı sıra özellikle 2. ayda (±1) balayı durumunu değerlendiren pilot bir çalışmadır. Çalışmamızda 25(OH)D düzeyinin tanı anında klinik özellikleri etkilediğini, ancak takip sırasında etkilemediğini bulduk.

Anahtar Kelimeler: 25-hidroksivitamin D, tip-1 diabetes mellitus, çocuklar, adölesan, ketoasidoz

Tam Metin (İngilizce)