Özgün Araştırma

Toplum Kaynaklı Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Olarak Saptanan Escherichia coli İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıkları

10.5152/jarem.2012.24

  • Ramazan Gözüküçük
  • Basri Çakıroğlu
  • Yunus Nas

J Acad Res Med 2012;2(3):101-103

Amaç:

Bu çalışmada, İstanbul’da bir özel hastanede toplum kökenli üriner sistem enfeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Üroloji polikliniğine 1 Ocak 2008-31 Aralık 2008 tarihleri arasında ayaktan üriner sistem enfeksiyonu şüphesi ile başvuran ve idrar örneklerinde üreme saptanan hastaların kültür sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

İzole edilen 191 E. coli suşunda disk difüzyon ve/veya otomatize sistem testleri ile trimetoprim-sulfametoksazol (TMP-SMX) (%40), siprofloksasin (%19.8), seftriakson (%19.2) ve nitrofurantoin (%12.4), karşı direnç oranları saptandı. İzole edilen 191 E. coli’den 28’inde (%14.6) GSBL pozitif bulundu.

Sonuç:

Ampirik tedavi seçiminde, bölgesel antimikrobiyal direnç oranlarının bilinmesi, antibiyotiklerin etkin kullanılmasına katkıda bulunacaktır. (JAREM 2012; 2: 101-3)

Anahtar Kelimeler: Toplum kaynaklı üriner enfeksiyon, E. coli, GSBL