Özgün Araştırma

Total Tiroidektomi Yapılan Hastalarda, A. Thyroidea İnferior’un Trunkal Bağlanıp Bağlanmamasının ve N. Laryngeus İnferior’un Diseke Edilip Edilmemesinin Postoperatif Erken Dönem Kan Kalsiyumuna Etkisi

10.5152/jarem.2014.499

  • Yunus Topal
  • Mehmet Lari Gedik
  • İbrahim Karagöz
  • Doğan Gönüllü
  • Soykan Arıkan
  • Vahit Tunalı
  • Ferda Nihat Köksoy

Gönderim Tarihi: 07.03.2014 Kabul Tarihi: 17.03.2014 J Acad Res Med 2014;4(2):69-73

Amaç:

Total tiroidektomi yapılan hastalarda, A. thyroidea inferior’un trunkal bağlanıp bağlanmamasının ve N. laryngeus inferior’un diseke edilip edil- memesinin postoperatif erken dönem kan kalsiyumuna etkisi, prospektif randomize olarak araştırıldı

Yöntemler:

“Multinodüler guatr” tanısıyla “total tiroidektomi” endikasyonu alan ve çalışma kriterlerini taşıyan 92 hastada prospektif randomize bir çalışma planlandı. Grup 1’de (n=40) A. thyroidea inferior bilateral trunkal olarak bağlandı ve N. laryngeus inferior diseksiyonu yapıldı. Grup 2’de (n=52) ise A. thyroidea inferior tiroid dokusuna yakın bağlandı ve N. laryngeus inferior diseksiyonu yapılmadı. Tüm hastalarda ameliyattan 12 saat önce ve ameliyattan 1 ve 3 gün sonra kan kalsiyum düzeyleri ölçüldü.

Bulgular:

Gruplar arasında yaş, cinsiyet, ameliyat süresi ve hastanede kalış süresi açılarından istatiksel olarak anlamlı fark yoktu. İki gruptaki hastaların preoperatif, postoperatif 1. ve 3. gün kan kalsiyum değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p=0,07; p=0,29; p=0,51). Grup 1’de postoperatif 1. gündeki kan kalsiyum değeri (p<0,018), Grup 2’de ise postoperatif 3. gündeki kan kalsiyum değeri (p<0,002) preoperatif değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma gösterdi. Buna paralel olarak, postoperatif dönemde Grup 1’de 4 hastada (%10), Grup 2’de ise 5 hastada (%9,5) Chvostek ve Trousseau bulguları ortaya çıktı; bulgular açısından gruplar arasında istatistiksel olarak fark saptanmadı (p=0,71). Hiçbir olguda ses kısıklığı ve/veya solunum güçlüğü gözlenmedi.

Sonuç:

A. thyroidea inferior’un trunkal bağlanması ve N. laryngeus inferior’un diseke edilmesi, arterin dokuya yakın bağlanması ve sinirin diseke edilmemesine göre postoperatif kan kalsiyum değerini anlamlı düzeyde etkilememiştir. Her iki yöntem de benzer ve beklenebilir oranda (%10) postoperatif erken dönem hipokalsemisi ortaya çıkmıştır. Her iki yöntemde de tiroidektomi sonrası görülebilen ses kısıklığı ve solunum güçlüğü gibi major komplikasyonlar ortaya çıkmamıştır. (JAREM 2014; 2: 69-73)

Anahtar Kelimeler: Total tiroidektomi, tiroid inferior arter, laringeal inferior sinir, trunkal arter ligasyonu, sinir diseksiyonu