Özgün Araştırma

Tragal Perikondrium ve Temporal Kas Fasyası Kullanılan Tip 1 Timpanoplastilerde İşitme Sonuçları

10.5152/jarem.2014.470

  • Abdullah Dalgıç
  • Tolga Kandoğan

Gönderim Tarihi: 03.02.2014 Kabul Tarihi: 07.03.2014 J Acad Res Med 2014;4(1):4-6

Amaç:

Biz bu çalışmada timpanik membran perforasyonu olan kolesteatomsuz, timpanik membran retraksiyonu ve kemikçik zincir problemi olmayan kronik otitis media’lı, hastalarda greft olarak temporal kas fasyası ve perikondrium kullanımının uzun dönem odyolojik sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Bu çalışmaya timpanik membran perforasyonu nedeniyle Tip 1 timpanoplasti yaptığımız kolesteatomsuz kronik otitis medialı 35 hasta dahil edilmiştir. Tüm hastalara hem pre operatif hem de post operatif 1 yılda tonal odyometri yapılmıştır ve 500, 1000, 2000 ve 4000Hz de kemik ve hava yolu işitme seviyeleri kaydedilmiştir.

Bulgular:

Toplam 35 hastaya timpanoplasti uygulanmıştır. Bunların 20’sinde tragal kartilaj perikondriumu ve 15’inde temporal kas fasyası greft materyali olarak kullanıldı. Greft materyali olarak tragal kartilaj perikonriumu ve temporal kas fasyası kullanılan hastaların pre op ve post op hava ve kemik yolu işitmeleri arasındaki farkları karşılaştırıldığında her iki grubun kendi arasındaki pre op ve post op hava kemik yolu arasındaki fark istatistiksel anlamda farklı idi. (p<0,005) Temporal kas fasyası ve perikondrium timpanoplastisi yapılan hastalardaki işitme kazancında iki grup arasında istatistiksel bir farklılık saptanmamıştır (p>0,005).

Sonuç:

Tip 1 timpanoplastilerde, timpanik membran perforasyonunun onarımında greft materyali olarak temporal kas fasyası veya perikondrium dokusunun kullanılması odyolojik açıdan bir farklılık oluşturmamaktadır. (JAREM 2014; 1: 4-6)

Anahtar Kelimeler: Perikondrium, timpanoplasti, kronik otitis media