Özgün Araştırma

Türk Toplumundaki Kronik Bakteriyel Prostatitin Etiyolojisi

10.5152/jarem.2018.2000

  • Ersan Arda
  • Basri Çakıroğlu
  • Mehmet Gürkan Arıkan
  • Ramazan Gözüküçük

Gönderim Tarihi: 25.02.2018 Kabul Tarihi: 29.05.2018 J Acad Res Med 2018;8(3):153-156

Amaç:

Türk toplumunda kronik prostatit tanısı alan hastalarda kategori iki sıklığı ve mikroorganizma dağılımlarını araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Üroloji polikliniğinde 2009-2014 yılları arasında kronik prostatit tanısı alan 3200 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların semptom skorları, Ulusal Sağlık Enstitüleri -Kronik Prostatit Semptom Indeksi (NIH-CPSI) ile toplam 43 puan üzerinden hesaplandı: ağrı (0-21 puan), yaşam kalitesi (0-12 puan), üriner (0-10 puan). Tüm hastalar üriner sistem semptomları, idrar analizi, prostat sekresyonu (EPS) veya VB3 kültürü ve C. trachomatis, U. urealyticum, M. hominis, M. genitalia açısından da EPS ve VB3’ün PCR sonuçları ile incelendi.

Bulgular:

Ortalama hasta yaşı 37,7±7,4 (dağılım 22-65), toplam NIH-CPSI skor ortalaması 9,08 (dağılım 1-40) olarak bulundu. 3200 hastanın 223'ünde pozitif kültür ve/veya müspet PCR sonucu elde edildi. Buna göre, kronik prostatit kategori iki sıklığı %7 olarak bulundu. Ortaya çıkan sonuçlara göre üreyen patojenlerin sırası ve dağlımı; E. coli 27 (%12,1), E. faecalis 18 (%8,1), S. epidermidis 15 (%6,7), S. hemolyticus 10 (%4,5), S. aureus 5 (%2,2), S. agalactiae 4 (%1,8), Pseudomonas 3 (%1,3), C. trachomatis 24 (%10,8) U. urealyticum 95 (%42,6), M. genitalia 6 (%2,7), M. hominis 14 (%6,3) ve T. vaginalis 2 (%0,9) şeklindedir.

Sonuç:

Türk toplumunda kronik prostatitli hastaların %7’sini kategori iki oluşturmakta olup Ulusal Sağlık Enstitüleri -Kronik Prostatit verileri ile örtüşmekte ancak en çok üreyen patojenlerin çalışmamızda U. urealyticum, E. coli ve C. trachomatis olması ile bu verilerden farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kronik bakteriyel prostatit, enfeksiyon, tanı, etiyoloji, prostat