Özgün Araştırma

Tırnak Batması Cerrahi Tedavisinde Winograd Yöntemi ile Yapılan Kısmi Matriks Eksizyonu Sonuçlarının Değerlendirilmesi

10.5152/jarem.2014.478

  • Olcay Güler
  • Mahir Mahiroğulları
  • Serhat Mutlu
  • Halis Çerçi
  • Ali Şeker
  • Harun Mutlu

Gönderim Tarihi: 07.02.2014 Kabul Tarihi: 05.03.2014 J Acad Res Med 2014;4(1):7-11

Amaç:

Tırnak batması, toplumda sık görülen ve en sık tırnak hastalığıdır. Bu çalışmada, ayak baş parmağına tek taraflı tırnak batması nedeniyle Winograd yöntemiyle kısmi matriks eksizyonu yapılan hastalarda tedavi sonuçları değerlendirildi.

Yöntemler:

Tırnak batması nedeniyle 239 hastaya (127 erkek, 112 kadın; ort. yaş 37,4) Winograd prosedürüne uygun olarak kısmi matriks eksizyonu uygulandı. Hastaların temel şikayetleri ayak baş parmağına ağrı, akıntı, tırnakta şekil bozukluğu ve yürüme güçlüğü idi. Heifetz’in tırnak batması evrelendirmesine göre 62 hasta evre I, 96 hasta evre II, 81 hasta evre III olarak değerlendirildi. Yüz yetmiş sekiz (%74) hastada enfeksiyon zemininde aktif akıntı vardı. Enfekte olgularda enflamasyon bulguları ve akıntı ortadan kalkıncaya kadar antibiyoterapi uygulandı ve sonrasında cerrahi tedavi yapıldı. Hastaların günlük hayat ve işe dönüş zamanları, nüks gelişme oranı, hasta memnuniyeti ve kozmetik sorunlar açısından değerlendirildi. Ortalama takip süresi 27 ay (dağılım 14-45 ay) idi.

Bulgular:

Dokuz hastada (%3,7) nüks görüldü. Ortalama nüks gelişim süresi 5,6 aydı (dağılım 2-9 ay). Hastalar ortalama 6,7 günde (dağılım 3-11 gün) günlük aktivitelerine geri döndü. İşe dönüş süresi ortalama 10,2 gün (dağılım 7-16 gün) bulundu. İkiyüzotuz (%96,3) hasta yapılan müdahaleden memnundu. İki yüz otuz bir (%96,6) hastada kozmetik olarak memnundu. Nüks gelişen hastaların dokuzu cerrahiden ve sekizi ise kozmetik açıdan memnun kalmadığını bildirdi. Hastaların hiçbirinde derin doku enfeksiyonu veya nörovasküler komplikasyon gelişmedi.

Sonuç:

Tırnak batması tedavisinde Winograd yöntemiyle yapılan kısmi matriks eksizyonu nüks oranı düşük ve hasta memnuniyet oranı yüksek bir tedavi yöntemidir. (JAREM 2014; 1: 7-11)

Anahtar Kelimeler: Baş parmak, tırnak hastalığı, tırnak batması cerrahisi