Özgün Araştırma

Tubal Sterilizasyonun Kadın Cinsel Fonksiyonu Üzerine Etkileri ve Sexual Disfonksiyona Yol Açan Faktörler

10.5152/jarem.2016.1027

  • Ahmet Yıldız
  • Serkan Kumbasar
  • Süleyman Salman
  • Aytek Şık

Gönderim Tarihi: 05.01.2016 Kabul Tarihi: 25.02.2016 J Acad Res Med 2016;6(3):156-161

Amaç:

Bu çalışmada, tubal sterilizasyon yapılan kadınlar ile tubal sterilizasyon yapılmayan kadınlar arasındaki cinsel fonksiyon bozukluğu sıklığı farkının ve ilgili risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu kontrollü kesitsel çalışmada vaka grubu olarak tubal sterilizasyon yapılmış 100 kadın ile kontrol grubu olarak sağlıklı, reprodüktif döneminde, cinsel olarak aktif olan 100 kadın dahil edilmiştir. Tüm hastaların detaylı tıbbi ve cinsel öyküleri alındı. Cinsel fonksiyon durumlarını belirlemek amacıyla, Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (FSFI) formları doldurularak hastalar değerlendirilmiştir. Toplam 200 olguda; yaşın, evlilik durumunun, gelir durumunun, doğum sayısının, alkol ve sigara kullanımının, Vücut Kitle İndeksi’nin (VKİ), FSFI Skorlaması ile arasındaki ilişki lojistik regresyon analizi ile araştırıldı.

Bulgular:

Tubal sterilizasyon grubunda cinsel disfonksiyon oranı %82 olarak saptanırken, kontrol grubunda bu oran %32 olarak saptandı (p<0,001). Tubal sterilizasyon grubunda istek, uyarılma, lubrikasyon, orgazm, doyum, ağrı skorları kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük (p<0,001) bulundu. İki yüz kadını içeren çalışmada lojistik regresyon analizi sonucuna göre cinsel fonksiyon bozukluğu riskinin arttığı durumlar şunlardır: gelir düzeyi 1500 TL’nin altında olanlar (OR 4,33); bekar, dul veya boşanmış olanlar (OR 13,769); parite sayısı 2’den fazla olanlar (OR 3,462); bilateral tubal ligasyon uygulanan kadınlar (OR 7,876).

Sonuç:

Kadınların doğurganlık kabiliyetinin tubal sterilizasyon ile sonlandırılması, özellikle risk faktörleri bu duruma eşlik ediyorsa cinsel disfonksiyon için önemli bir neden olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tubal sterilizasyon, cinsel disfonksiyon, kadın cinsel fonksiyonu