Özgün Araştırma

Uterin Kaynaklı Postmenopozal Kanama Nedenlerinin Analizi

10.5152/jarem.2015.808

  • Baki Erdem
  • Bulat Aytek Şık
  • Bülent Tekin
  • Yücel Özdemir
  • Süleyman Salman

Gönderim Tarihi: 12.06.2015 Kabul Tarihi: 29.07.2015 J Acad Res Med 2016;6(2):78-83

Amaç:

Kliniğimizde menopoz polikliniğine başvuran, postmenopozal kanamalı olgularda; uterin kaynaklı nedenleri analiz etmeyi amaçladık.

Yöntemler:

Postmenopozal kanama şikayeti ile Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi menopoz kliniğine başvuran 68 hasta bu prospektif çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalara ilk gelişlerinde genel bir sistemik ve jinekolojik muayene uygulanmıştır. Hastaların yaşı, son adet tarihi, vajinal kanamanın özelliği, hormon replasman tedavisi alıp almadığı, gebelik sayısı, sistemik hastalığının olup olmadığı, sigara, alkol kullanımı sorgulanıp kayıt altına alınmıştır. Vajen kaynaklı ve sistemik hastalığa bağlı uterin kanamalı hastalar çalışmaya dahil edilmemişlerdir. Hastalar dorsolitotomi pozisyonda jinekolojik masaya alınarak vulva, vajen, inspeksiyonla muayene edilmiştir. Her hastaya smear testi ve sonrasında transvajinal ultrason yapıldı.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 68 hastanın, ortalama yaşı 57 olup, en küçük yaş 45 en büyük yaş 83’tür. Altmış sekiz hastamızdan yapılan örnekleme sonucunda 6’sında endometrium kanseri görülmüş olup, bunların 3 tanesi 65 yaş üzerindedir. Endometrium kanseri bizim çalışmamızda %8,8 olarak saptanmıştır. Doğum sayısı olarak 6 nullipar hasta bulunmaktadır ve bunların 4 tanesi endometrium kanseri tanısı almıştır. Endometrium kanseri tanısı alan 6 hastamızın 5’inin menopoz süresi 10 yılın üzerindedir. Diğer postmenopozal kanama nedenleri arasında yer alan atrofi serimizde %41,2, hiperplazi %7,4, polip %35,3, submüköz myom %2,9, serviks kanseri %2,9, servikal intraepitelyal neoplazi-2 (CIN 2) %1,5 olarak saptanmıştır. Endometrium kanseri saptanan 6 olgudan bir tanesinin endometrium kalınlığı 11 mm, diğer 5 hastanın endometrium kalınlığı 20 mm’nin üstünde saptanmıştır.

Sonuç:

Postmenopozal kanama yakınması olan hastalara transvajinal ultrasonografi (TVUSG) yapılarak, endometrial kalınlığının tespit edilip endometrium hakkında ön bilgi edinilmesinin hastaya sağlayacağı yarar açıkça görülmekle beraber, postmenopozal kanamalarda endometrial küretaj altın standarttır. (JAREM 2016; 6: 78-83)

Anahtar Kelimeler: Uterin kanama, postmenopozal kanama, endometrial kürtaj, Endometrium kanseri