Özgün Araştırma

Uzun Atlama Sırasında Görülen Diz Çevresi Yaralanmalarının Retrospektif Olarak Değerlendirmesi

10.5152/jarem.2018.2062

  • Mustafa Çağlar Kır
  • Mehmet Taner Özdemir

Gönderim Tarihi: 20.03.2018 Kabul Tarihi: 19.04.2018 J Acad Res Med 2018;8(3):161-166

Amaç:

Bu çalışmada amaç uzun atlama sporu sırasında görülen diz eklemi çevresi yaralanmaların değerlendirilmesidir.

Yöntemler:

Ocak 2005-Ocak 2012 tarihleri arasında uzun atlama sporu sırasında diz çevresi yaralanması nedeniyle acil servise başvuran 68 olgu retrospektif olarak incelendi. Tüm olgular kombine ya da izole şekilde yaralanan diz içi ve çevresi yapılar, uzun atlama mesafesi, yaralanan taraf, demografik veriler ve radyolojik bulgular açısından tarandı. Tüm yaralanmalar etkilenen anatomik yapıların sayısına göre üç grupta sınıflandırılarak değerlendirildi. Çalışma verilerinin değerlendirilmesinde Mann Whitney U, Pearson ki-kare test, Fisher’s exact test ve Fisher-Freeman-Halton exact testi kullanıldı. Anlamlılık p<0,01 ve p<0,05 düzeylerinde değerlendirildi.

Bulgular:

Tüm olgular erkek olup yaş aralığı 23,25±2,82 idi. Olguların %63,2’sinde sağ %26,8’inde sol taraf etkilenmişti. Efüzyon en sık tespit edilen radyolojik bulgu idi. Olguların %66,2’sinde ön çapraz bağ (ÖÇB), %63,3’ünde iç menisküs (İM), %25’inde iç yan bağ (İYB), %22,1’inde dış menisküs (DM), %11,7’sinde dış yan bağ (DYB), 10,3%’ünde ekstansör mekanizma ve %4,4’ünde arka çapraz bağ (AÇB) yaralanmalası tespit edildi. Yaralanma tarafı sağ olanlarda ÖÇB lezyonu görülme oranının yaralanma tarafı sol olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı (p=0,016; p=0,014). Atlama mesafesi ile yaralanmalar arasında anlamlı bir ilişki yoktu (p=0,076).

Sonuç:

Uzun atlama sporunda başta ön çapraz bağ ve iç menisküs olmak üzere tüm diz içi ve çevresi yapıların tek tek ya da kombine biçimde yüksek olasılıkla yaralanabildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uzun atlama, ön çapraz bağ, menisküs, spor yaralanması