Orijinal Araştırma

Vajinismuslu İnfertil Kadınların Yardımcı Üreme Teknikleriyle Yönetimi

10.4274/jarem.galenos.2021.69885

  • Arzu Yurci
  • Şaban Karayağız

Gönderim Tarihi: 01.03.2021 Kabul Tarihi: 30.05.2021 J Acad Res Med 2021;11(2):174-178

Amaç:

Şiddetli vajinismus tanısı almış infertil olguların in vitro fertilizasyon ve embriyo transferi (IVF-ET) sonuçlarını sağlıklı infertil kontrollerle karşılaştırmaktır.

Yöntemler:

Vajinismusa bağlı kısırlık şikayeti ile başvuran hastalar arasından 29 hasta seçildi. Vajinismus tanısı ve şiddeti Lamont-Pacik sistemine göre konuldu. Hafif vajinismus formlarına sahip 5 kadın başka yöntemlerle tedavi edildi. Çalışmaya dahil edilen ve şiddetli vajinismus tanısı alan toplam 24 olgunun 20 tanesi Lamont grade 3 ve geriye kalan 4 olgu ise Lamont grade 4 idi. Açıklanamayan infertilite tanısı alan 24 hasta kontrol grubu olarak seçildi.

Bulgular:

Yirmi dört hastanın 15’i ilk IVF-ET denemesinde, 8 hasta ikinci ve bir hasta da 4. denemesinde idi. Vücut kitle indeksi (VKİ) normal olan 21 vajinismuslu kadına abdominal ultrasonografi ile folikülometri yapıldı. VKİ yüksek olan 3 olguda ise sedasyon altında transvajinal ultrasonografi ile hem folikülometri hem de endometriyal değerlendirme yapıldı. Yirmi yedi siklusta tek ET, 8 siklusta ise iki ET gerçekleştirildi. Otuz dokuz siklusun 20’sinde beta human karyonik gonodotropin pozitifliği tespit edildi. Benzer şekilde 20 olguda klinik gebelik tespit edilirken (%51,2) term ve canlı doğum ile sonuçlanan siklus sayısı 16 idi (%41). Kontrol grubundaki olgularda 35 siklusun 25’inde klinik gebelik oranı (CPR) saptanırken (%71,4) 22 siklusta canlı doğum oranı (CDO) sağlandı (%62,8). Vajinismus grubu ile karşılaştırıldığı zaman CPR (20 vs 25, p<0,09) ve LBR oranları benzer olarak bulundu (16 vs 22, p<0,06).

Sonuç:

IVF-ET uygulanan şiddetli vajinismuslu infertil kadınların hem klinik gebelik hem de CDO’ları, açıklanamayan infertiliteye sahip kadınlarla benzerdir.

Anahtar Kelimeler: Vajinismus, Lamont-Pacik skalası, IVF-ET, fertilite sonuçları

Tam Metin (İngilizce)