Özgün Araştırma

Varfarin Kullanan Hastalarda Risk Skorlarının Belirlenme ve İlacın Doğru Endikasyonla Başlanma Oranlarının Değerlendirilmesi

10.5152/jarem.2015.783

  • Sümeyra Yıldırım
  • Sema Uçak Basat
  • Nazan Demir
  • Okcan Basat
  • Ayşegül İlhan
  • Emine Çiğdem Şen
  • Elif Güven
  • Damla Ersoy

Gönderim Tarihi: 18.05.2015 Kabul Tarihi: 24.08.2015 J Acad Res Med 2015;5(3):115-120

Amaç:

Atriyal fibrilasyonlu hastalarda en önemli komplikasyon olan tromboemboli proflaksisi sağlama kararı verilmesinin ve seçilecek ajanın doğruluğunun daha ayrıntılı incelenebilmesidir

Yöntemler:

Bu çalışmaya nonvalvuler AF tanısıyla varfarin tedavisi almakta olan toplam 300 hasta alınmıştır. Hastaların CHA2DS2-VASC ve HASBLED skorlama sistemleri kullanılarak yapılan değerlendirmesinde uygun endikasyon ve kanama risk hesaplamaları yapılarak uygun antikoagulan tedavinin uygun hastaya verilmesi açısından inceleme yapılmıştır.

Bulgular:

Katılımcıların CHA2DS2-VASC skorları değerlendirildiğinde en düşük risk skorunun 0, en yüksek risk skorunun 9 olduğu ve ortalama risk düzeyinin, 3,4067±1,76967 olduğu görülmüştür. Katılımcıların ortalama HASBLED puanlarının 2,11±1,178 olduğu görülmüştür. Katılımcıların puanları 0 ile 6 arasında değişmektedir. Katılımcıların %66’sı (n=198) 2 ve altında puan alırken, %34’ü (n=102) 3 ve üzeri puan almıştır.

Sonuç:

Biz bu çalışmada varfarin kullanan hastalara ilacın genellikle doğru endikasyonla başlandığını ancak hastaların yan etkiler açısından yeterince değerlendirilmediğini gösterdik. Yüksek kanama risk fak törleri olmayan hastalarda endikasyon varlığında tromboemboli proflaksisinde varfarinin yeri tartışmasızdır. Varfarin en güçlü antikoagulasyon ve düşük maliyet nedeniyle tedavi seçenekleri arasındaki önemini korumaktadır. Yeni oral anikoagulan ilaçların da varfarin tedavisine alternatif olarak tartışıldığı günümüzde hem yeni ilaçların yan etki ve antidotlarının bilinmemesi, hem de yüksek maliyete sebep olmaları nedeniyle hastanın varfarin açısından uygunluğu değerlendirildiktan sonra tedavi kararı verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. (JAREM 2015; 5: 115-20)

Anahtar Kelimeler: Varfarin, atriyal fibrilasyon, doğru endikasyon