Özgün Araştırma

Yaşlı Hastalardaki Femur Boyun Kırıklarında Sementli ve Sementsiz Modüler Başlı Parsiyel Protezlerin Erken Dönem Fonksiyonel Sonuçlarının Karşılaştırılması

10.5152/jarem.2012.03

  • Devrim Özer
  • Osman Çimen
  • Ümit Selçuk Aykut
  • Hasan Doğruloğlu
  • Mehmet Bülent Balioğlu
  • Mehmet Akif Kaygusuz

Gönderim Tarihi: 10.02.2012 Kabul Tarihi: 22.03.2012 J Acad Res Med 2012;2(1):1-5

Amaç:

Çalışmamızda, ileri yaş femur boyun kırıklı hastalarda uyguladığımız sementli ve sementsiz değişir baş parsiyel protezlerin erken dönem sonuçları fonksiyonel açıdan karşılaştırıldı.

Yöntemler:

Hastanemizde 2006-2008 yılları arasında femur boyun kırığı nedeniyle değişir baş parsiyel protez uygulanmış, kendilerine ulaşılarak skorlamaları yapılabilen 28 hasta (21 K, 7 E) çalışmaya dahil edildi. Hastaların protezlerinin 11’i sementli, 17’si sementsiz idi. Ortalama yaş 74.6, ortalama takip süresi 27 ay idi. Değerlendirmede Oxford kalça skorlama sistemi kullanıldı.

Bulgular:

Sementli olarak uygulanan değişir baş parsiyel protezlerde Oxford skoru ortalaması 26.7, sementsiz uygulananlarda 22.9 olarak bulundu. Sementli ve sementsiz grupların Oxford skor ortalamaları ve skor dağılımları arasında istatistiksel olarak farklılık gözlenmedi (p>0.05).

Sonuç:

Femur boyun kırığı nedeni ile sementli ve sementsiz değişir baş parsiyel protez uyguladığımız ileri yaş hastalarda erken dönemde fonksiyonel açıdan benzer sonuçlar elde edildi. (JAREM 2012; 2: 1-5)

Anahtar Kelimeler: Femur, boyun, protez, çimento, artroplasti, çimentosuz