Özgün Araştırma

Yeni Asferik Monofokal Göz İçi Lensin İmplantasyonun Takiben Klinik Sonuçları

10.5152/jarem.2019.2355

  • Ulviye Yiğit
  • Ercan Çavuşoğlu
  • İ. Umut Onur
  • F. Selin Kaya

Gönderim Tarihi: 01.08.2018 Kabul Tarihi: 05.02.2019 J Acad Res Med 2019;9(1):35-40

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, aberasyon oluşturmayan “OPTIFLEX Natural Yellow Hydrophilic Aspheric IOL (Moss Vision Inc Ltd, London, UK)” implante edilen hastalarda arzu edilen refraktif sonuçlara ne ölçüde ulaşıldığını, gözlük kullanımına gereksinim miktarını, kontrast duyarlılıkta veya sferik aberasyonlarda değişiklik olup olmadığını değerlendirmektir.

Yöntemler:

Çalışma, kataraktlı hastalarda yapılmış tek merkezli retrospektif bir çalışmadır. 6 aylık takip süresini tamamlayan hastaların kayıtları değerlendirildi. Uzak, orta ve yakın görme keskinliği, refraktif hata (sferik, silindirik ve sferik eşdeğer), kontrast duyarlılık ve yan etki verileri toplandı ve analiz edildi.

Bulgular:

48 hastanın 48 gözünü kapsayan çalışmamızda ortalama yaş 66,84±9,72 (43-88 aralığında) ve cinsiyet bakımından kadın-erkek oranı eşitti. Ameliyat öncesi 0,81±0,30 LogMAR olarak saptanan ortalama düzeltilmemiş uzak görme keskinliği (UDVA); 6.ayda 0,17±0,15 LogMAR olarak bulundu (p<0,001). Ortalama düzeltilmiş uzak görme keskinliği (CDVA) ise 6 aylık takipte 0,06±0,12 LogMAR a artış gösterdi (p<0,001). Ortalama düzeltilmemiş ara mesafe görme keskinliği (UIVA), ortalama düzeltilmemiş yakın görme keskinliği (UNVA) 6 aylık takiplerde sırasıyla 0,30±0,15 LogMAR ve 0,31±0,16 LogMAR dı. Ortalama refraktif sferik eşdeğer açısından, takip vizitlerde ameliyat öncesi değerlere göre anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05). Olumsuz olarak bir hastada ciddi olmayan, hafif ve çalışma malzemelerine bağlı olmayan diabetik retinopati gözlendi.

Sonuç:

Katarakt ameliyatlı hastalarda “OPTIFLEX Natural Yellow Hydrophilic Aspheric IOL” e bağlı hiçbir komplikasyon görülmeksizin, görme kalitesi korunarak görme keskinliği artırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Asferik monofokal göz içi lensi, aberasyon oluşturmayan asferik monofokal göz içi lensi, göz içi lensi, monofokal göz içi lensi, katarakt cerrahisi