Özgün Araştırma

Yenidoğan Konvülziyonlarının Etyolojisi ve Tedavi Uygulamaları

10.5152/jarem.2019.1883

  • Duygu Besnili Acar
  • Ali Bülbül
  • Sinan Uslu
  • İlkay Özmeral Odabaşı
  • Bülent Güzel

Gönderim Tarihi: 19.12.2017 Kabul Tarihi: 19.07.2018 J Acad Res Med 2019;9(1):1-5

Amaç:

Yenidoğan döneminde saptanan konvülziyonlarda etyolojik değerlendirme, konvülziyon tipi ve uygulanan antikonvülzan tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntemler:

Aralık 2010- Ocak 2015 tarihleri arasında 3. düzey yenidoğan yoğun bakım ünitesine konvülziyon tanısıyla yatan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların verileri çalışma formuna kaydedildi. Elde edilen veriler term ve preterm bebek alt gruplarında karşılaştırıldı. İstatistiksel olarak tanımlayıcı analiz, Pearson Ki kare ve independent t testleri kullanıldı.

Bulgular:

Belirlenen tarihler arasında 3. düzey yenidoğan yoğun bakım ünitemizde yatan 1322 bebeğin 41’i konvülziyon tanısıyla izlenmişti. Bebeklerin %63,4’ü erkek, %80’i termdi. Ortalama doğum ağırlığı 3066± g, ortalama doğum haftası 37,9± hafta saptandı. En sık saptanan etyolojik nedenler %14,6 hipoglisemi, %12,2 hipoksik iskemik ensefalopati ve %12,2 hipokalsemi idi. Konvülziyon tipleri %29,3 tanımlanmamış (subtle) tip, %26,8 fokal tonik, %19,5 miyoklonik, %19,5 otonomik ve %17,1 fokal klonik olarak saptandı. Tedavide ilk seçenek antikonvülzan olarak %82,6 fenobarbital kullanılmıştı. %30 bebeğe ikinci antikonvülzan gereksinimi olduğu ve ikinci antikonvülzan olarak en sık (%71,4) fenitoin kullanıdığı belirlendi. Preterm ve term bebeklerin verileri karşılaştırıldığında; konvülziyon etyolojisi, tipi, sayısı, konvülziyon geçirdiği gün ve aldığı antiepileptik tedavileri açısından fark saptanmadı. Preterm bebeklerde, term bebeklerden farklı olarak ikinci bir antiepileptik tedavi gereksiniminin olmadığı gözlendi.

Sonuç:

Sonuç olarak çalışmamızda yenidoğan konvülziyon nedenleri arasında en sık hipoglisemi, hipoksik iskemik ensefalopati ve hipokalsemi olduğu, bebeklerin yaklaşık yarısında antikonvülzan tedavi gereksinimi olmadığı, antikonvülzan gereksinimi olanlarda büyük oranda ilk ilaç olarak fenobarbital kullanıldığı ve preterm bebeklerde ikinci bir antikonvülzan ilaca gereksinim olmadığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, konvülziyon, antikonvülzan ilaç