Özgün Araştırma

Yoğun Bakımda Takip Edilen Uzamış Entübasyonlu Hastalarda Orta Kulakta Efüzyon Sıklığının ve Efüzyon Gelişmesinde Rol Oynayan Etkenlerin Değerlendirilmesi

10.5152/jarem.2015.663

  • Denizhan Dizdar
  • Mehmet Emre Dinç
  • Seçkin Ulusoy
  • Abdullah Dalğıç
  • Mehmet Özgür Avınçsal
  • Cengiz Yumru
  • Murat Topak

Gönderim Tarihi: 03.02.2015 Kabul Tarihi: 31.03.2015 J Acad Res Med 2015;5(2):64-67

Amaç:

Yoğun bakımda hasta takibi birden çok branşın ortak çalışmasını gerektiren, önemli ve zor bir konudur. Çoğu zaman bilinci kapalı olan veya entübe hastalarla iletişim kurmak mümkün olmayıp, bazı hastalıkları gözden kaçabilmektedir. Bu çalışmanın amacı yoğun bakımda 7 günden uzun entübe olan hastalarda efüzyonlu otit sıklığının araştırılması ve efüzyon gelişmesinde rol oynayan etkenlerin ortaya konmasıdır.

Yöntemler:

Bu çalışmaya Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde Mart-Aralık 2014 tarihlerinde yatmış olan 20 hasta dahil edildi. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Komitesi çalışmayı Helsinki Bildirgesi ve İyi Klinik Uygulamalar Rehberine göre onayladı. Çalışmaya dahil edilen hastaların tümü 18 yaş ve üzerindeydi. Trafik kazası ya da travmaya bağlı entübe olan, kronik otitis media, kulak burun boğaz ameliyatı, baş-boyun tümörü öyküsü olan, kulak zarı perforasyonu, dış kulak yolu patolojisi, nazofarenkste kitlesi, kronik sinüziti olan, nazal polip veya ağır septal deviasyonu gibi nazal pasajı tıkayan patolojileri olan hastalar çalışmanın dışında bırakıldı. Hastaların yakınlarından ayrıntılı anamnez alınmasını takiben, otoskopik muayene, burun muayenesi, timpanometri ve akustik refleks ölçümleri yapıldı. Kulak muayenesi konvansiyonel taşınabilir otoskop ile yapıldı.

Bulgular:

Yirmi hastanın 12’sinde bilateral efüzyon saptandı (24/40 kulak, %60). İki hastada tip C timpanogram elde edilirken (4/40 kulak, %10), geri kalan 6 hastanın 12 kulağı normal bulundu. Entübasyon süreleri incelendiğinde 14 günden uzun entübe kalmış 13 hastanın 11 tanesinde (%84) efüzyon geliştiği saptandı. Entübasyon süresi ve efüzyon gelişimi arasında anlamlı ilişki bulundu. Bilinç durumu değerlendirildiğinde, bilinci kapalı olan 12 hastanın 11`inde (%91) efüzyon gözlendi. Bilinç durumu ile efüzyon gelişimi arasında anlamlı bir ilişki tespit edildi.

Sonuç:

On dört günü geçen uzamış entübasyonlu ve şuur kaybı olan yoğun bakım hastalarında orta kulak efüzyonu gelişme ihtimali daha yüksek bulunmuştur. Bu bilgi ışığında uzamış entübasyonlu hastaların yoğun bakım takip rutinlerine periyodik otoskopik muayene de eklenebilir. (JAREM 2015; 5: 64-7)

Anahtar Kelimeler: Efüzyonlu otit, yoğun bakım, uzamış entübasyon