Orijinal Araştırma

Yoğun Bakımdaki Yaşlı Hastalarda Vitamin D Önemli Midir?

10.4274/jarem.galenos.2019.2865

  • Muhammed Murat Kurnaz
  • Sevgi Kesici
  • Ülkü Aygen Türkmen

Gönderim Tarihi: 06.03.2019 Kabul Tarihi: 17.06.2019 J Acad Res Med 2020;10(2):117-121

Amaç:

Vitamin D’nin kardiyak, renal ve endokrin hastalıklardaki etkileri yoğun bakım ünitelerinde morbitide ve mortalite ile yakından ilişkilidir. Vitamin D seviyesinin 20 ng mL-1 altında olması ciddi yetersizlik olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada 75 yaş üstündeki orta ve ileri yaşlı yoğun bakım hastalarının D vitamini seviyeleri arasında farklılık ve her iki grupta yaş ile D vitamin düzeyleri arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.

Yöntemler:

Bu çalışma retrospektif, girişimsel olmayan, ilaç dışı, gözlemsel bir klinik çalışma olarak tasarlanmıştır. Yoğun bakım ünitesine giriş sırasındaki yaş, cinsiyet, D vitamini, akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi II (APACHE II) ve sıralı organ yetmezliği değerlendirmesi skorları kaydedildi.

Bulgular:

Hastaların 60’ı kadın, 31’i erkekti. Ortalama yaş 77,7±13,8 idi. Doksan bir hastanın 29’u, 75 yaş altı; 62’si 75 yaş ve üzerindeydi. Tüm hastalar incelendiğinde D vitamini ortalama değeri 13,7510 ng mL-1 bulundu.Yetmiş beş yaş üstü hasta grubunda APACHE II skoru ortalaması, 75 yaş altı hasta grubundan anlamlı olarak yüksekti (p=0,024). Yetmiş beş yaş ve üstü grubunda; yaş ile D vitamini düzeyleri arasında anlamlı negatif ilişki vardı (p=0,042).

Sonuç:

Yetmiş beş yaş ve üstü grubunda; yaş ile D vitamini düzeyleri arasında anlamlı negatif ilişki vardı (p=0,042).

Anahtar Kelimeler: Vitamin D, yoğun bakım ünitesi, yaşlı hasta

Tam Metin (İngilizce)