ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Safra Yolu Obstrüksiyonunda Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi’nin Tanıya Katkısı: Ek Bulgular ve Yanılgılar
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
JAREM 2017; 7: 135-139
DOI: 10.5152/jarem.2017.1371
Anahtar Kelimeler: Safra yolu obstrüksiyonu, periampuller kitle, koledokolitiazis, manyetik rezonans kolanjiopankreatografi
Özet

Amaç: Bu çalışmada, safra yolu obstrüksiyonu olan hastalarda manyetik rezonans kolangiyopankreatografi (MRKP)’nin tanısal değeri endoskopik retrograd kolangiyopankreatografi (ERKP) ile kıyaslandı. MRKP’nin sağladığı ek bulguları ve olası yanılgılarının saptanması amaçlandı.

 

Yöntemler: Safra yolu obstrüksiyonu düşünülen MRKP ve ERKP yapılmış 47 hastada bulgular retrospektif olarak incelendi. MRKP ve ERKP'nin tanısal doğruluğu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için Kappa testi kullanıldı. Anlamlılık sınırı p<0,05 ve çift yönlü olarak alındı.

 

Bulgular: %95 güven aralığında koledokolitiazis için MRKP'nin tanısal değerleri: Duyarlılık: %86-100, özgüllük; %56-97, pozitif öngörü değeri: %78-99, negatif öngörü değeri: %70-100 ve doğruluk: %96. Periampuller kitleler için bu değerler %95 güven aralığında; Duyarlılık: %89-100, özgüllük; %56-100, pozitif öngörü değeri: %89-100, negatif öngörü değeri: %56-100 ve doğruluk: %100.

 

 

Sonuç: MRKP incelemesi ERKP'ye kıyasla iyonize radyasyon ve kontrast ajan kullanılmaması, noninvaziv olması gibi bilinen avantajlarının yanı sıra, safra yolu patolojilerini çok yüksek duyarlılık ve özgüllük ile tanımlayabilmesi, safra yolları dışında batın içi ek patolojileri gösterebilmesi nedeni ile safra yolu hastalıklarının tanısında önemli bir yere sahiptir. Ancak, batın içi yaygın serbest sıvı, koledok içi stent varlığı MRKP değerlendirmesini zorlaştırmaktadır. 

 

 

Cite this article as: Kurtul Yıldız H, Şahin G, Ekin EE, Erok B, Adaş GT. Diagnostic Contribution of Magnetic Resonance Cholangiopancreatography in Biliary Obstruction: Additional Findings and Misdiagnosis. JAREM 2017; 7: 135-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 14.12.2018