Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Epstein Kriterlerine Uygun Hastaların Radikal Retropubik Prostatektomi Sonrası Onkolojik Sonuçları

1.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

2.

Clinic of Urology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

JAREM 2015; 5: 6-9
DOI: 10.5152/jarem.2015.626
Okunma: 290 İndirilme: 23 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Epstein klinik önemsiz prostat kanseri kriterlerine göre, potansiyel olarak aktif izlem yapılabilecek lokalize prostat kanseri hastalarımızın radikal retropubik prostatektomi (RRP) operasyonu sonrası onkolojik sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi ve yorumlanması hedeflenmiştir.

 

Yöntemler: 2000-2014 yılları arasında klinik lokalize prostat kanseri nedeniyle RRP uyguladığımız 305 hastanın kayıtları incelendi. Bu hastaların Epstein kriterlerinin tümünü [biyopsi Gleason skoru (GS) <7, kanser pozitif biyopsi kor sayısı <3, pozitif korlarda tümör yüzdesi <%50, klinik T1c ve prostat spesifik antijen (PSA) dansitesi <0,15 ng/mL] karşılayan 18’i çalışmaya dahil edildi. Cerrahi spesmen GS’lerinde biyopsiye göre yükselme olan ya da tümörü organ dışına çıkan hastalarda klinik önemli hastalık olduğuna karar verildi. Ayrıca biyokimyasal rekürrens gelişimi açısından hastaların postoperatif izlemleri incelendi.

 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 61,6±6,01 yıl, serum PSA düzeyi 5,51±1,1 ng/mL ve prostat volümü 45,2±10,13 mL idi. Hastaların 5’inde (%27,8) ekstrakapsüler yayılım (EKY), 4’ünde (%22,5) GS’de yükselme, 1’inde (%5,5) hem EKY hem de GS’de yükselme tespit edildi. Toplam 8 hastada (%44,4) klinik önemli hastalık tespit edildi. Hastaların hiçbirinde seminal vezikül invazyonu veya lenf nodu tutulumu yoktu. RRP sonrası ortalama 48,7±31,2 aylık takipte hiçbir hastada biyokimyasal rekürrens saptanmadı.

 

Sonuç: Çalışmamızın bulguları klinik önemsiz prostat kanserlerini öngörmemizi sağlayan Epstein kriterlerinin ciddi oranda yanılabileceğini göstermiştir. 

Ekler
ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3