Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Erkeklerde Alt Üriner Sistem Semptomları ile C-reaktif Protein Arasında İlişki Var mı? Kesitsel Bir Çalışma

1.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

2.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ordu, Türkiye

JAREM 2016; 6: 105-109
DOI: 10.5152/jarem.2016.1007
Okunma: 311 İndirilme: 19 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Alt üriner sistem semptomları (AÜSS) erkeklerde benign prostat hiperplazisi ve yaşla birlikte artmaktadır. Bu artışın mekanizması henüz tam anlamıyla netlik kazanmamıştır. Literatürde AÜSS’nin nedeni olarak inflamasyonda artış ileri sürülmüştür. İnflamasyon belirleyicisi olarak C-reaktif protein (CRP) en yaygın kullanılan önemli bir belirteçtir. Bu çalışmamızdaki amacımız AÜSS’nin CRP ile ilişkisini sorgulamak ve inflamasyonun AÜSS’ye neden olabilir mi sorusuna cevap aramaktı.

 

Yöntemler: Çalışmamız retrospektif ve kesitsel bir çalışmaydı. Üroloji polikliniğine müracaat eden, AÜSS (+) ve (-) olan, prostat spesifik antijen yükseklikleri nedeniyle prostat biyopsisi önerilen 183 hasta çalışmaya dahil edildi. Biyopsi önerilen tüm hastalara üroloji kliniği tarafından CRP istenmekteydi. CRP, hem kendi değeri üzerinden hem de cut-off değeri 0,50 mg/dL değeri temel alınarak AÜSS ile karşılaştırıldı. İstatistiksel değerlendirmede p<0,05 değeri anlamlılık kriteri olarak kullanıldı.

 

Bulgular: Alt üriner sistem semptomları (+) olanlarda yaş ortalaması 62,71±0,87 iken AÜSS (-) olanlarda ise 61,67±1,01 idi (p=0,625). Semptomu olanlarla olmayanların serum CRP değerleri karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p=0,189). Serum CRP değerleri cut-off olarak 0,5 mg/dL ve üzeri patolojik kabul edilerek yapılan değerlendirmede AÜSS (+) ve (-) olanlar arasında fark yoktu (p=0,921).

 

Sonuç: Çalışmamızda AÜSS ile CRP arasında ilişki bulunmadı. CRP düzeyini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır.  Bu konuda CRP-AÜSS ilişkisinin olup olmadığını göstermek için CRP düzeyini etkileyen tüm faktörlerin dışlandığı, daha geniş, kapsamlı, alt analizleri içeren toplum bazlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ekler
ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3