Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

TNBS ile Oluşturulmuş Deneysel Rat Kolit Modelinde Tedavide Karışım Probiyotikler Etkin Midir?

1.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bölümü, Kırıkkale, Türkiye

2.

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

3.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

JAREM 1; 1: 0-0
DOI: 10.5152/jarem.2019.2247
Anahtar Kelimeler : IBH, MDA, MPO, SOD, Karışım Probiyotikler
Okunma: 349 İndirilme: 39 Online Yayın Tarihi: 09 Mayıs 2019

Özet

Giriş: İnflamatuvar bağırsak hastalıkları (IBH) kronik idiyopatik hastalıklardır. IBH patogenezinin en kabul edilen hipotezi, genetik, çevresel faktörler ve konakçı bağışıklık sistemi arasındaki karmaşık etkileşimlerin, anormal immün yanıtlara ve kronik intestinalinflamasyona yol açmasıdır. Disbiyozis bağırsak mikrobiyota bileşiminde ve işlevinde değişiklikler olarak tanımlanmıştır. Klinik ve deneysel çalışmalar disbiyozisin IBH etiyopatogenezinde önemli rol oynadığını desteklemektedir.

 

 

Amaç: Bu çalışmada, deneysel kolit modelinde Enterococcus Faecium, Lactobacillus Acidophilus,  Lactobacillus Rhamnosus, Bifidobacterium Bifidum, Bifidobacterium Longum bakterilerinin antinflamatuvar ve antioksidan etkinlikleri ve steroide göre probiyotiklerin tedavi başarısının değerlendirilmesi amaçlandı.

 

Yöntemler: Bu çalışmada toplam 24 adet 200-250 gram ağırlığında Wistar-albino dişi rat grubu kullanıldı. Her grupta 6 rat olacak şekilde 4 farklı grup oluşturuldu.  Sağlıklı kontrol (Sham: Grup A), trinitrobenzenesulfonikasid (TNBS) koliti (Grup B), metilprednizolon (TNBS + MP: Grup C) ve probiyotik (TNBS + P: Grup D). Sıçanlar 8. günde sakrifiye edildi. Makroskopik ve mikroskopik skorları, doku miyeloperoksidaz (MPO), Malondialdehit (MDA) ve süperoksitdismutaz (SOD) düzeyleri ölçüldü. Gruplar arasında medyan MDA düzeyleri ve medyan SOD düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p <0,001). Medyan MPO düzeyleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi (p=0,114).

 

Tartışma: Çalışmamız probiyotiklerin antioksidan ve oksidan sistemler arasındaki dengeyi düzenlediğini göstermektedir. Eğer klinik çalışmalar ile desteklenirse probiyotiklerIBH’da destek tedavisi olarak kullanılabilir.

 

Cite this article as: Utku ÖG, Karatay E, Ergül B, Demirtaş C, Ekinci Ö, Arhan M. Is The Probiotic Mixture Effective in The Treatment of TNBS-İnduced Experimental Colitis? JAREM 2019; DOI: 10.5152/jarem.2019.2247

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3