Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Polikliniğe Başvuran Çocuklarda Nütrisyon Durumunun Değerlendirilmesi

1.

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

JAREM 1; 1: 0-0
DOI: 10.5152/jarem.2018.2588
Anahtar Kelimeler : Malnutrisyon, obezite, çocuk
Okunma: 391 Online Yayın Tarihi: 26 Aralık 2018

Özet

Amaç: Herhengi bir nedenle polikliniğimize başvuran çocuklarda nutrisyon durumunun belirlenmesini amaçladık.

 

 

Hastalar ve Yöntem: Şubat 2017- Mayıs 2017 tarihleri arasında yaşları 1ay-18 yaş arasında bulunan 1022 hastanın  antropometrik ölçümleri prospektif olarak değerlendirildi. Gomez ve Waterlow sınıflamalarına göre bu ölçümlerin hesapları yapılarak malnütrisyon seviyeleri belirlendi. Obezite değerlendirilmesinde relatif ağırlık ve vücut kitle indeksine göre hastalar ayrı ayrı değerlendirildi. Doğum tartısı 2500 gramın altında olan ve prematüre doğum öyküsü bulunan hastalar, kronik hastalığı bulunan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

 

 

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 5,7±3,9 yaş olup, 501 (%49)’ı kız, 521 (%51)’i erkek idi. Olguların %22,3 (n:228)’ünde malnütrisyon saptandı. Gomez sınıflamasına göre bunların 172 (%16,8)’si hafif, 53 (%5,2)’ü orta, 3 (%0,3)’ü ağır derecede malnütrisyonlu idi. Waterlow sınıflamasına göre olguların %2,7 (n=28)’si akut, %4,2 (n=44)’si kronik, %1,8 (n=18)’si akut-kronik malnütrisyon olarak tanımlandı. İlk 6 ayda yani ek gıda başlanması öncesinde malnutrisyon saptanan hastamız yoktu. Relatif ağırlığa göre olguların 171 (%16,8)‘i %110’un  üstündeydi; bunların %1,1(n:12)i 2 yaş altındaydı. İki yaş altı olguların %0,78 (n:8)i fazla kilolu, %0,39(n:4)u ise obez idi. İki yaş üstünde relatif ağırlığı %110 üstünde olan 159 olgunun (%15,6) vücut kitle indeksine göre %4.8’si (n:50)  85. persantil üstünde yani fazla kilolu, %7.7’si (n:78) 95. persantil üstünde yani obez ve %3’ ü (n:31)  normal sınırlarda idi.

 

Sonuç: Çalışmamıza göre herhangi bir şikayet ile polikliniğe başvuran hastalar arasında nutrisyonel bozukluk saptanma olasılığı yüksek olması sebebiyle hastaların antropometrik ölçümleri mutlaka yapılmalı ve beslenmeleri sorgulanmalıdır. Genel çocuk polikliniğine başvuran hastalarda; emzirmenin öneminin vurgulanması, doğru zamanda ve doğru besinle ek gıdaya başlanılması ve genel beslenme kurallarının anlatılması ile nutrisyonel bozukluk oranlarının düşeceğine inanılmaktadır.

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3