Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Yoğun Bakımdaki Yaşlı Hastalarda Vitamin D Önemli Midir?

1.

Department of Anesthesiology and Reanimation, Giresun University Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Training and Research Hospital, Giresun, Turkey

2.

Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

3.

Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

JAREM 1; 1: 0-0
DOI: 10.5152/jarem.2019.2865
Okunma: 202 İndirilme: 29 Online Yayın Tarihi: 05 Temmuz 2019

Özet

 

Amaç: Vitamin D’nin kardiyak, renal ve endokrin hastalıklardaki etkileri yoğun bakım ünitelerinde morbitide ve mortalite ile yakından ilişkilidir. Vitamin D seviyesinin 20 ng mL-1 altında olması ciddi yetersizlik olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada 75 yaş üstündeki orta ve ileri yaşlı yoğun bakım hastalarının D vitamini seviyeleri arasında farklılık ve her iki grupta yaş ile D vitamin düzeyleri arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.

 

Yöntemler: Bu çalışma retrospektif, girişimsel olmayan, ilaç dışı, gözlemsel bir klinik çalışma olarak tasarlanmıştır. Yoğun bakım ünitesine giriş sırasındaki yaş, cinsiyet, D vitamini, APACHE II ve SOFA skorları kaydedildi.

 

Bulgular: Hastaların 60’ı kadın, 31’i erkekti. Ortalama yaş 77,7 ±13,8 idi. Doksanbir hastanın 29’u 75 yaş altı; 62’si 75 yaş ve üzerindeydi. Tüm hastalar incelendiğinde D vitamini ortalama değeri 13,7510 ng mL-1 bulundu.75 yaş üstü hasta grubunda Apache II Skoru ortalaması, 75 yaş altı hasta grubundan anlamlı olarak yüksekti (p=0,024). Yetmişbeş yaş ve üstü grubunda; yaş ile D vitamini düzeyleri arasında anlamlı negatif ilişki vardı (p=0,042).

 

Sonuç: Yetmişbeş yaş ve üstü grubunda; yaş ile D vitamini düzeyleri arasında anlamlı negatif ilişki vardı (p=0,042).

 

 

Cite this article as: Kurnaz MM, Kesici S, Aygen Türkmen Ü.  Is Vitamin D Important for Elderly Patients in Intensive Care? JAREM 2019; DOI: 10.5152/jarem.2019.2865.

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3